algemene voorwaarden

Copyright
Niets van deze site mag worden gekopieerd, verdubbeld, verspreid, veranderd, overgenomen of op welke manier dan ook, zonder eerst toestemming te vragen bij de eigenaar van deze website.

Algemene voorwaarden mieke de been – sieraden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Mieke de Been – sieraden, Delft
telefoonnummer: 06-44942151, emailadres: info@miekedebeen.nl
KvK Rotterdam nummer: 59710616, BTW nummer: NL 126817054B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en alle overeenkomsten die worden gesloten tussen de ondernemer en de consument.

Algemeen

Artikel 3 – Het aanbod
1. Het aanbod van de ondernemer wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn.
2. In het aanbod wordt in ieder geval opgenomen:
a. de omschrijving van het product met eventuele toebehoren;
b. de prijs inclusief belastingen;
c. de leveringsdatum en of deze datum een vaste of vermoedelijke leveringsdatum is.
d. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer
de prijs garandeert;

Artikel 4 – De Prijs
1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft de ondernemer zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór de aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de ondernemer.
2. De aanvaarding van het aanbod door de consument is slechts geldig indien dit binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de ondernemer kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. De overeenkomst dient bij voorkeur schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 6 – De betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen
te worden voldaan binnen 14 dagen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 30 procent van de prijs te verplichten.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
rekening te brengen.

Artikel 7 – De aflevering en de levertijd
1. Aflevering vindt plaats door het product in het bezit te stellen van de consument.
2. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst afgesproken termijn. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.
3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt de ondernemer alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50% van de vermoedelijke levertijd, tenzij de consument in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.
4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de consument – met behoud van diens recht op nakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en –overdracht
1. De ondernemer blijft eigenaar van het product zolang de consument niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
2. De door de ondernemer vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de ondernemer en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of producten, zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer, is niet toegestaan.

Artikel 9 – Conformiteit en garanties
1. De ondernemer staat ervoor in dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat het product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen de ondernemer niet worden tegengeworpen.
4. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de zijde van de consument, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het product hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
5. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke
rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden.

Artikel 10 – Niet-nakoming van de overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. De ondernemer heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 11 – Niet-tijdige betaling en vestigen van zekerheid
1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2. Als na het verstrijken van de in de betalingsherinnering gestelde termijn nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum, evenals de redelijke incassokosten en de kosten van verzekering en opslag van het betreffende product.
3. De consument die een product aan de ondernemer afgeeft ter uitvoering van een overeenkomst vestigt daarmee een vuistpand op dit product ten gunste van de ondernemer ter meerdere zekerheid van betaling van al hetgeen hij aan de ondernemer verschuldigd is of zal worden.
4. Als de consument een jaar na het verstrijken van de betalingsdatum niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen inzake de reparatie, onderhoud, ontwerp of vervaardiging van een product aan de ondernemer heeft voldaan, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop van de verpande zaak over te gaan, tenzij de consument binnen de voornoemde termijn een klacht heeft ingediend zoals omschreven in artikel 17. De ondernemer zal de consument,
a. indien en voor zover de adresgegevens van de consument bekend zijn, tweemaal bij aangetekend schrijven (met tussenpozen van minstens drie maanden) of
b. indien en voor zover de adresgegevens van de consument niet bekend zijn of wanneer het eerste aangetekende schrijven de consument om welke reden dan ook niet heeft bereikt, via een publicatie in een landelijk of regionaal dagblad, sommeren alsnog te betalen en aankondigen tot openbare verkoop van het product over te gaan wanneer hij in gebreke blijft, nadat de daarin genoemde termijn is verstreken.
5. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop, indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen bedragen dan de geschatte opbrengt van de producten. Als de opbrengst van de verkoop van het verpande product de vorderingen van de ondernemer overstijgt wordt het overschot, indien mogelijk, aan de consument ter hand gesteld.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de consument zijn opgedragen.
2. De producten van de ondernemer zijn met de grootste zorg ontworpen en gemaakt, de producten dienen dan ook met zorg te worden gedragen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan het product veroorzaakt door onzorgvuldig dragen, blijven haken en/of geweld. De ondernemer is evenmin aansprakelijk voor fysieke schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt door het product.
3. De Ondernemer hoeft geen schade aan de consument te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals onder meer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de consument de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan de ondernemer die zien op schade aan een product van de consument worden door de ondernemer aan deze consument uitbetaald.
4. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
5. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Overeenkomst op afstand

Artikel 13 – Aanvullende bepalingen bij een overeenkomst op afstand
1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan moet de ondernemer op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:
a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer;
b. de belangrijkste kenmerken van de producten;
c. de prijs, inclusief BTW, van de producten;
d. de eventuele kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering;
f. het al dan niet van toepassing zijn van de bedenktijd van 7 werkdagen op de overeenkomst op afstand;
g. de termijn voor aanvaarding van het aanbod.
2. In aanvulling op artikel 5 lid 2 kan de consument de overeenkomst op afstand ontbinden, zolang de ontvangst van een elektronische aanvaarding niet is bevestigd door de ondernemer.
3. De ondernemer heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst op afstand zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de ondernemer niet kan worden toegerekend. De consument en de ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
4. De consument heeft, wanneer de bedenktijd op deze overeenkomst op afstand van toepassing is, gedurende 7 werkdagen het recht de overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
5. Wanneer de producten niet beschikbaar zijn, moet de ondernemer de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding. Wanneer de consument en de ondernemer zijn overeengekomen dat een product van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van de ondernemer. Dit is alleen van toepassing in het geval dat de consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. De ondernemer dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
6. Retour zenden is voor rekening en risico van de consument. De ondernemer mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het 
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer 
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Klachten en geschillen

Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken
heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 16 – Afwijking
Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Artikel 17 – Overeenkomstige toepassing op niet-consumenten
1. Alle bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met de ondernemer een overeenkomst sluiten betreffende een product, behoudens de artikelen 4 lid 2, 14 en 15.
2. De bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op zakelijke wederpartijen. Onder zakelijke wederpartij moet worden verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in die functie de ondernemer bevoorraadt en/of producten levert en/of afneemt om door te verkopen en/of te leveren (business-to-business).

Artikel 18 – Algemene verordening gegevensbescherming
mieke de been – sieraden, gevestigd aan zomerpad 9, Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.miekedebeen.nl, info@miekedebeen.nl, +31 6 44942151

Mieke de Been is de Functionaris Gegevensbescherming van mieke de been – sieraden zij is te bereiken via info@miekedebeen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
mieke de been – sieraden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@miekedebeen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
mieke de been – sieraden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
mieke de been – sieraden neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van mieke de been – sieraden) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
mieke de been – sieraden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
mieke de been – sieraden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
mieke de been – sieraden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mieke de been – sieraden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@miekedebeen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

mieke de been – sieraden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
mieke de been – sieraden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@miekedebeen.nl